22 Kasım 2019, Cuma 01:28:33

1313602 AMASRA MÜESSESESİ 2-A NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI İŞLETMEYE VERİLMESİ

AMASRA 2-A NO.LU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 36 YIL SÜREYLE RÖDÖVANS KARŞILIĞI

İŞLETMEYE VERİLECEKTİR.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

1-Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen Kurumumuz Amasra

Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları içersinde bulunan 2-A No.lu Taşkömürü sahası 36 yıl süre ile Rödövans

karşılığı maden işletmeciliği yapabilecek ehil gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye

verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

RÖDÖVANS İHALESİ                                DOSYA NO              İHALE TARİHİ AÇILIŞ SAATİ        Ş.BEDELİ

Amasra Müessesesi 2-A No.lu                   1313602                 04.11.2013    15.00               1.000,00TL

Taşkömürü Sahası

2-a)İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale şartnamesini TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak adresinden bedeli karşılığında temin edebileceklerdir.

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

3-Teklif zarfları 04/11/2013 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü

İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır

bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

4-Postadaki vaki gecikmeler ,telgraf,teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

5-İş bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, satım, Kiralama, Tesis ve Yapım

İşleri yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi

değildir.

İşaret edilen puntolardan çift sütun ve çerçeve içine, dizilmesi rica olunur.

                                                 IBAN NO:                                                  HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR910001 5001 5800 7292 5642 28            729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01           30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001