13 Kasım 2019, Çarşamba 21:22:13

1513604 Karadon 17 Nolu Taşkömürü Sahası

İHALE İLANI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR.

 

RÖDÖVANS İHALESİ

DOSYA NO

İHALE TARİHİ          

AÇILIŞ SAATİ     

Ş.BEDELİ

KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI

1513604

20.07.2015

15.00

1.000,00TL

 

a)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1) Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3)Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4) İstekliye ait imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

6) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi

7) İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Karadon Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

8) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9) İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır.

10) Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu.

12) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

13) Şartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri.

14) Kuruma borcu olmadığına dair beyanname.

15) Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri.

16) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

17) Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

18) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

b)Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

 

Bankalardan temin edilecek belgeler

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, işletmeci tarafından 10 yıllık sözleşme dönemi için üretilmesi taahhüt edilen kömür miktarının, teklif rödövans payı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösteren belgedir. Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

            Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a)İstekliler bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı beyan edeceklerdir.

b)Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sunulabilir.

            İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeler verilebilir.

            Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

19-Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

2) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

3) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

4) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaşelenerek, yetkili kişilerce imzalanacaktır.

5) Birinci üretim yılı için teklif edilecek taahhüt üretim miktarı en az 28.700 ton (yirmisekizbinyediyüz ton) olacaktır. Birinci yıldan sonraki yıllarda işletmeci taahhüt üretim artış miktarları, bir önceki yılın taahhüt üretim miktarının %10’undan fazla olmayacaktır. Belirtilen şekle uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) İstekliler; rödövans payını KDV hariç 10,00 TL/ton’dan (On Türk Lirası / ton) az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 10 (on) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı,  yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

8) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

20- Sahadaki taşınır ve taşınmaz yatırım malları:

Karadon 17 Nolu sahanın önceki işletmecisi ile yapılan sözleşmenin protokolle 5 yıllık süre uzatımı hususunda işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, ihalenin yeni isteklide kalması halinde ekte verilen komisyonun tespitlerinden ve ekli listede belirtilen demirbaşlardan;

Enerji Hattı Bedeli olan 250.000,00 TL,

İhaleyi kazanan istekli tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce, sahanın bir önceki işletmecisine ödenmek üzere Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Sahanın bir önceki işletmecisinin Kuruma borcu olması durumunda bu bedel Kurum alacaklarına mahsup edilir.

İhale kararının istekliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde bu ödemenin yapılmaması ve/veya noter onaylı ödeme planını içeren mutabakat zaptının TTK’ya ibraz edilmemesi durumunda istekliyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Bu durumda ihale iptal edilmiş sayılır ve geçici teminat irat kaydedilir.

21-İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no:22 ANKARA  adresinden 1.000,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

22-İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 20.07.2015 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

23-Postadaki vaki gecikmeler ,telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

24-Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.