13 Kasım 2019, Çarşamba 21:44:59

1513828 Armutçuk Müessesesi Çay Ocakları İhalesi

ARMUTÇUK MÜESSESESİ ÇAY OCAKLARI İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR.

1- Armutçuk Müessesesi çay ocakları kiraya verilecektir.

2-Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son gün ve saati aşağıda gösterilmiştir.

İşin Nevi:

Armutçuk Müessesesi çay ocakları

Vardiya :

Dosya No:

İ. Tarihi ve Saati:

Şartname Bedeli:

1-

Müessese Müdürlüğü Birinci Kat I. No’ lu Çay Ocağı         

1 (8 Saat)

1513828

13.01.2016-15.00

50,00TL

2-

Prefabrik Bina Birinci Kat II. No’ lu Çay Ocağı

1 (8 Saat)

3-

Müessese Müdürlüğüne Bitişik     İşçi Tediye Yeri Çay Ocağı

3 (24 saat)

 

3-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00TL bedeli karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4-Teklifler, 13.01.2016, saat 1400e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne verilmiş olacaktır.

5-Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün saat 15.00’de Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.

6-Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7- İhaleye iştirak eden İSTEKLİ’ ler, teklif ettikleri kira bedeli esas alınarak, üç yıllık kira tutarının %10’nu oranında geçici teminat vereceklerdir Teklif edilen bedelin %10' undan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9- Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 78 no.lu telefondan alınabilir.

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

Şartname için     : TIKLAYINIZ