13 Kasım 2019, Çarşamba 21:44:50

1613832 Karadon Müesese Müdürlüğü Çay Ocağı

KARADON MÜESSESESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY OCAĞI İHALE USULU İLE KİRAYA VERİLMESİNE AİT

ÖZEL ŞARTNAMEDİR

 

İŞİN NİTELİĞİ

1.1-Kurumumuz Karadon Müessese Müdürlüğü çay ocağı işletme hakkının iş yeri özelliğine göre şartname esaslarından çay,ıhlamur ,kahve,,meyve özü,neskafe ve sıcak içecekler muhtelif meşrubatların satışı ile simit,poğaça,sandivic,bisküvi,gibi gıda maddelerinin satışını sunma işinden  ibarettir.

1.2-Müessese Müdürlüğü çay ocağını  tek firma işletecektir.

1.3-İşletici firma kendisine teslim edilen çay ocağı Müessese çalışanlarına sunacağı sıcak ve soğuk içeceklerin hem satışını hem dağıtım işini yapacaktır.

1.4-Müessese  Müdürlüğü İçinde ve çevresinde çay ocağı  etrafında boş bardak ,boş şişe ve çöpler ikaza gerek kalmadan yetkili firma tarafından toplanacaktır.

1.5-İşletici kendisine teslim edilen çay ocağı Müessese çalışanlarına sunacağı sıcak soğuk içecekler ile diğer gıda maddeleri nizamnameye uygun ve temiz bulunduracaktır.

1.6-Çay yapımında Çaykur dışında çay kullanılmayacak ve şekerler kağıt ambalajda olacaktır.

1.7-Çay,Kahve ,Şeker ve diğer gıda maddeleri sağlık ve temizlik şartlarına uygun temiz kaplarda muhafaza edilecektir.

1.8-İşletici firma çalışan Müessese Personelinin ihtiyacı olan sıcak ve soğuk içecekler ile simit,poğaça,sandiviç,bisküvi gıda maddeleri vb.bulunduracaktır.

1.9-İşletici Firma 1 vardiya izin verilen çay,kahve,meyve özü,ıhlamur(limonlu) vb.mutelif meşrubat,su,maden suyu vb.malzemeyi her an yeterli mitarda bulundurmaya mecburdur.

1.10-İşletmeci çay ocağının tertip ve düzeninden sorumlu olduğu gibi temizliğinden de İdareye karşı sorumlu olacaktır.

1.11-Çay ocağının temizliği Belediye sağlık işleri talimatnamesine uygun olarak yapılacaktır.

1.12-Çay ocağı su bardağı,kahve fincanı vs.temizliğinde sıvı detarjan kullanılacaktır.Temiz sıcak su ile iyice durulanıp kuruladıktan sonra servis yapılacaktır.Bu haftada bir kez çamaşır suyuna yatırılarak dezenfekte yapılacaktır.

1.13-Çay ocağında  üretim yapılan veya hazır bulundurulan sıcak ve soğuk içecekler ile diğer gıda maddelerinin satışı ve dağıtım işinde işletici firma yeterli personeli talepleri karşılamak üzere hazır bulunduracaktır.

1.14-Çay ocağında  çalışan personel işletici ile idare arasında müştereken tespit edilen tek tip iş önlüğü giymek zorunludur.

1.15-İşletici çalışan personelin ad ve soyadlarını yakalarına takacaklardır.

1.16-Hizmet sunacak olan işletmecinin yanında çalıştıracağı personel,kurum personeli ile iyi ilişkiler içinde olmak zorundadır.Müessesemizde uygulanan tüm kurallara (İşletmeci ve garsonların kılık kıyafeti,saç,sakal,hal ve hareketleri işyeri adabına ve kurallara uygun olacak,Müessesemizde uygulanacak mesai saatlarine uyulacak,mesai saatlerinde çalışan buralara izinsiz bir şekilde girilmeyecek,kurallara titizlikle riayet edilecektir.İşletmeci ve yanında çalışan,çalıştıracağı personel ile kurum çalışanları arasında doğabilecek herhangi bir olumsuzluk halinde müessese birimlerince hazırlanacak olan rapor sonuçlarını firma kabul etmek zorundadır.

Hazırlanacak olan rapor firma çalışanları alehine sonuçlanması durumunda ve yukarıda açıkca belirtilen Müessese kurallarına uymayan personeli derhal işten çıkaracaktır.İdarenin gerekli ikazlarına rağmen uygunsuz hareket eden personelin işten çıkarılmaması durumunda İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır.

1.17-İlgili firma (Anlaşmazlık olmaması için)satışını yapacağı sıcak ve soğuk içecekler ile gıda maddelerini peşin olarak satışını yapacaktır.Bu konuda marka sistemi uygulanacaktır.

1.18-Teslimi yapılacak olan çay ocağının boya-badana işerini ilgili firma yapacaktır.Daima bakımlı olmasına özen gösterilecektir.

1.19-İşletici 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır.

1.20-Çalıştırılacak personel için ikametgah senedi , nüfüs cüzdanı örneği , iyi hal kağıdı ve sağlık raporu işe başlamadan önce ilgili birimlere verilerek olur alındıktan sonra işe başlayacaktır.

1.21-Çay ocağında görevlendirilen tüm elemanların iş kanunu ve sigorta mevzuatı içerisinde sorumluluğu işletmeciye ait olup uhdesinde bulunan  işyerinde her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirleri alacaktır.

1.22-İşletici firma çalıştıracağı çay ocağının kontrolleri yapılmış kullanılabilir durumda olan yangın söndürücü cihazları bulundurmak zorundadır.

1.23-İşletici firma gerektiğinde çay dağıtım işinde teknolojiden  (hizmet verilen yerlere diofon takılması vs.) faydalanacaktır.

1.24-İşletici hizmet yerinde çalışacağı ve çalıştıracağı personel her 6 ayda bir periyodik sağlık muayenelerini yaptıracak ve heyet raporlarını Müessesemize ibraz edecektir.Çalıştırılan  personelin düzenli olarak hijyen eğitimi görmesi sağlanacaktır.

1.25-İşletici işyerlerinin teslimini mütakip gerek vergi mevzuatı gerekse belediye mevzuatı açısından ilgili idareye karşı sorumludur.

1.26-İşletici tüm masrafları kendisine ait olmak üzere çay ve kahve makinesi kullanabilecektir.Ancak makine seçiminde kurum yetkililerinin mütabakatı sağlanacaktır.

1.27-Çay ocaklarının  gün ve saatleri Müessesemizin iligili birimi tarafından düzenlenecektir.

1.28-Çay ocağına görevli personelden başkası sokulmayacaktır.İşletici firma misafir kabul etmeyecektir.

1.29-Çay ocaklarının  kontrol ve denetimi Müessese İdari ve Sosyal İşler Şefliği elamanlarınca yapılacaktır.

1.30-İşletici sözleşme süresinin bitiminde kendisine yapılacak tebligata müteakip derhal işyerini terk edecektir.Terk etmediği taktirde en çok 7 takvim gününde tahliye ettirilecektir.

1.31-Yüklenici Firma bu işleri kendisine gösterilen yer dışında hiçbir şekilde yapamayacaktır.

2- MADDE HÜKÜMLERİ

2.1-Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ile Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişlerinin Müessesemizi denetlemeleri sırasında çay ocaklarında tespit ettikleri olumsuz koşullar nedeniyle gelebilecek cezalar firma tarafından karşılanacaktır.

2.2-Teslim edilen iş yerlerinde mevcut demirbaşlar işleticiye bir tutanak ile teslim edilecek sözleşme süresi bitiminde aynen iade edilecektir.

2.3-Kira başlangıcı , iş yerlerini işletmeciye teslim tarihinden itibaren başlayacak ve kira üçer aylık dönemler halinde (en geç beş iş gününde) peşin  (KDV) dahil olarak ödenecektir.Kira Müessese kasasına yatırılıp makbuzun bir sureti İdari ve Sosyal İşler Şefliği yetkililerine teslim edilecektir.Gecikme halinde İHALE ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN GECİKME ZAMMI uygulanacaktır.

2.4-İşletici firma kendisine teslim edilen iş yerlerinin içerisinde tadilatını binanın görümüne ve şekline zarar vermeyecek şekilde masrafları tarafına ait olmak üzere Müesseseden izin almak kaydıyla onarım yapabilecektir.

2.5-İşletici kiralanan bölümlerde kullandığı elektrik su sarfiyatının tespiti için elektrik ve su sayacı takmak zorundadır.Ücretin tespitinde Kurumumuzca Eneji SA ‘ya ödenen Elektrik KWH bedeli ve Belediyelere ödenen suyun m³ bedeli esas alınacaktır.Elektrik  ve Su bedelleri her ayın ilk haftasında Müessese kasasına yatırılıp ,Makbuzu  2 ve 3 maddesinde belirtilen yetkililere teslim edilecektir.

2.6-İşletici dilediği taktirde Kurumun ön izni ile Elektrik ocağını Tüp gaz veya Doğalgaza dönüştürebilecektir.

2.7-İşletici kendinin veya çalıştırdığı personelinin Müessese hizmet binasına veya demirbaşlarına verdiği zararlardan sorumludur.Tahrip edilen her türlü malzeme bedeli ile diğer zarar ve ziyanlar İşletmeci tarafından ödenecektir.Bu zarar ve ziyanın 1 hafta içerisinde ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi sebebi sayılacaktır.

3- MUAYENE

3.1-İşletici iş yerlerinde bulunduracağı meşrubatlar ve diğer diğer gıda maddeleri için kontrol organlarınca söz konusu gıdaların yedirilmeye ve içirilmeye müsait olduğuna dair verilmesi gerekli olanların aslı veya tasdikli suretini Müdürlüğe verecektir.Verilmemesi halinde satışı yapılmayacaktır.

3.2-Gerektiğinde Müessesemiz birimlerince çay ocaklarının denetimi yapılacaktır. Bakteri çıkması halinde satış durdurulacak yerine uygun evsafta olan yiyecek ve içecek derhal temin edilecektir.Bu durumda Müessesece yapılan masraf işleticiden alınacaktır.

4- FİYAT LİSTESİ

Sıcak içeceklerden çay,kahve,meyve özü ve yemek fiyatları Belediye veya ilgili meslek odasınca belirtilen % 70’inden  fazla olmamak  (örneğin 0,20-TL çay ücretinin % 70’i 0,14-TL gibi) üzere meşrubatların  (Soğuk içeceklerin) fiyatı ise toptan piyasa fiyatlarına azami  %25 ilavesi ile Müessesece belirleneceği işletici tarafından peşinen kabul edilecektir . ( Örneğin 0,20- TL Maden Suyu ücretinin %25 ilavesiyle 0,25 TL gibi)

Yukarıda açıklanan hususlar,diğer gıda maddeleri ve malzemeler içinde geçerli olacaktır.

5- CEZAİ HÜKÜMLER

Kurum personelinin çay ocağında  üretilip satılan mamullerin kalitesi,temizliği ve işletici personelin tavır ve hareketlerinden şikayetci olunması ve bunun doğruluğunun tespiti halinde 1.Defasında 250,00 TL 2. Defasında 500,00 TL 3. Defasında ise 750,00 TL,Satışına izin verilmeyen malzemelerden herhangi birinin satışa sunulması halinde 250,00 TL ceza tahakkuk ettirelecektir.

Her iki hal için üçüncü tespit ve ihtardan sonrada olumsuzlukların devam ettiğinin anlaşılması durumunda hiçbir ikaz  ve Kanuni merasime ihtiyaç olmaksızın İdare Sözleşmeyi tek taraflı olarak Fesih ederek , İhale şartnamesinin 19. Maddesi ve bu Şartnamenin Madde 1-31 hükümleri uygulanacaktır.

 

Özel Şartname İçin     : TIKLAYINIZ