17 Aralık 2018, Pazartesi 00:32:20

1813825 Kozlu TİM tüvenan kömürlerinin ve ocak taşlarının yüklenmesi, nakli ve boşaltılması.

                                                                                      İHALE İLANI
                                                 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ YÜKLENMESİ, NAKLİ VE BOŞALTILMASI İLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK MALZEMENİN (ŞİST) NAKLİ VE YAYILMASI  İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1-İdarenin

 

a) adresi

:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

  Satınalma Daire Başkanlığı                    

                                                         ZONGULDAK

 

b) telefon ve faks numarası

 

:Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) elektronik posta adresi (varsa)

:Satinalma@taskomuru.gov.tr.

S.No:

2-İhale konusu işin adı

Birimi:

Miktarı:

1

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve siloların işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş bantında tavuklama yöntemi ile kömür ayıklama işi.

TL/Ton

 100.000 (±% 20)

2

Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak taşları nakli ve yayılması

TL/Ton

122.500 (±% 20)

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi

: 02.01.2019 tarihinde başlayacak olup 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                           

b) Tarihi ve saati

: 05.11.2018–  saat 15: 00

c) Dosya no

: 1813825

d)İhale kayıt no

: 2018/460615

         

 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde belirlenen oranda geçici teminat,

f) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

5.1.2-İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

7-Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir.

8- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler en geç 05.11.2018 Pazartesi Günü –  saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan  istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.