15 Kasım 2019, Cuma 07:21:07

1913601 Karadon 8-10 Nolu Taşkömürü Sahası

8-10 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 15 YIL SÜRE İLE  RÖDÖVANS KARŞILIĞI  İŞLETMEYE VERİLECEKTİR.

 

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

MADDE 1-Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen 8-10 Nolu Taşkömürü  sahasının 15 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

RÖDÖVANS İHALESİ

DOSYA NO

İHALE TARİHİ          

AÇILIŞ SAATİ      

Ş.BEDELİ

KARADON 8-10 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI

1913601

12.06.2019

15.00

1.000,00TL

                                        

MADDE 2- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1) Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı,    

3) Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

4) İstekliye ait imza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı,

5) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu maddenin 2, 3, 4, 5, 16 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

6) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi,

7) İsteklilerin işyerini gördüğüne dair ilgili Müesseseden alınmış yer görme belgesi,

8) İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi.(İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık yetkilileri TTK ile yapılacak sözleşmesini imzalayacaktır.)

10) Ortak girişim üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu,

12) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

13) Kuruma borcu olmadığına dair beyanname,

14) Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan, yahut her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve firma kaşesi vurulmuş şartname ve ekleri,

15) Kamu ihalelerine katılmakta yasaklı olmadığına dair beyanname,

16) Mali yeterlilik belgesi; MAPEG tarafından açıklanan ve Maden Yönetmeliği 23.maddesi 1 ve 2. Fıkraları hükümleri çerçevesinde her yıl güncellenen (2019 Yılı için toplamı 1.416.337 TL dir. Tüzel kişiler, maden gruplarına göre mali yeterlilik tutarlarının %30’unu sermayeleriyle, %70’ini banka referans mektubuyla, gerçek kişiler ise banka referans mektubuyla ibraz etmek zorundadır.) yeterlik kriterleri mali yeterlilik olarak aranacaktır

MADDE 3- Tekliflerin Hazırlanması

a) Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

2) Teklif edilen bedel; rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

3) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

4) Teklif mektubu, ad ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle ve kanuni miktarda pul yapıştırılarak yetkili kişilerce imzalanacaktır.

5) Tüm üretim yılları için kömür üretimi taahhüt miktarı en az 50.000 (ellibin) ton/yıl olacaktır. Herhangi bir yıl için 50.000 tonun altına üretim taahhüdü veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6) İstekliler, rödövans payını 20 (yirmi) TL/ton’dan az olmamak  üzere  teklif  edeceklerdir.  Bu miktarın   altında   verilecek   teklifler değerlendirmeye  alınmayacaktır.

7) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 15 (onbeş) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı,  yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

8) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

9) Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. Alternatif teklif veren istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

MADDE 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.  Ancak ihaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak adresinden 1.000,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

b) Teklif zarfları 12/06/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15:00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına verilmiş olacaktır.

c) Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Kurumumuza ulaşmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

d) Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

MADDE-5- Bu ihale, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır

MADDE 6- Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.