25 Haziran 2018, Pazartesi 16:39:49

AMASRA T.İ.M.LAVVARI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILMASI

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

 

DİKKAT TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDADIR.2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 100,00 YTL. karşılığı satın alması zorunludur.4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 15.11.2006 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimineb)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:

 İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü.İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 83 nolu telefondan alınabilirİLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMASRA TİM LAVVAR ATIK SUARITMATESİSİNİN

ANAHTAR TESLİMİ YAPILMASINA         AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

1. AMAÇ

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra TİM’e bağlı olarak çalıştırılan Amasra Lavvarında kömür yıkama işlemleri sonucunda açığa çıkan -0,5 mm  brüt kömürün  değerlendirilmesi ve lavvar atık sularının arıtılmasıdır..

 

2. İŞİN TARİFİ

 

Amasra Lavvar sahasına yukarıdaki amaca uygun olacak şekilde bir atık su arıtma tesisinin kurulmasıdır.

 

3. MEVCUT LAVVARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

Çalışma Kapasitesi 210 ton/saat olan Amasra Lavvarında (Akım Şeması Ek-1’de verilmektedir.) tüvenan kömür 10 mm ve 0,5 mm eleklerden sulu olarak geçirilerek 3 farklı tane boyutuna (+10 mm, 0,5-10 mm, 0,5 mm) ayrılmaktadır.+10 mm tüvenan kömür ağır ortam tamburunda; 0,5-10 mm tüvenan kömürler ağır ortam siklonlarında yıkanmaktadır. -0,5 mm brüt kömürler ise flotasyon işlemine tabi tutulmaktadır.

 

4. KURULACAK TESİSİN BESLEME NOKTALARI VE BESLENECEK MALIN ÖZELLİKLERİ

 

4.1. Mevcut lavvardaki kömür zenginleştirme işlemi sonucu açığa çıkan -0,5 mm boyutundaki brüt kömür içeren pülp Ek-1’de belirtilen noktadan arıtma tesisine beslenecektir.

 

4.2.Arıtma Tesisine beslenecek brüt kömürün elek analizi sonuçları Tablo-1’de sunulmaktadır.

 

Tablo 1- Brüt kömür elek analizi

 

Boyut

Miktar

(kg)

Nispet

%

+0,5 mm

0,276

24,56

0,425 mm

0,034

3,02

0,3 mm

0,108

9,65

0,212 mm

0,128

11,39

0,106 mm

0,108

9,65

0,063 mm

0,042

3,74

0,045 mm

0,016

1,42

-0,045 mm

0,412

36,65

TOPLAM

 

100

 

 Ancak bu bilgiler tamamen ön bilgi edinilmesine  yönelik olup istekli önereceği prosese esas teşkil edecek elek analizi, katı-sıvı durumu, vb. her türlü numuneleri alarak gerekli testleri yapacaktır. Arıtma tesisinin dizaynında bu tesisin devreye girmesi ile oluşacak yeni durumlarda göz önünde bulundurulacaktır.

 

4.3. Tesisten elde edilecek ürün siloda 0,5-10 mm boyutundaki şist malzeme ile karıştırılacaktır. Bunun için  gerekli  bant konveyörün lavvardan beslenme noktası Ek-1’deki akım şemasında yer almaktadır.

 

5. ARITMA TESİSİNİN KURULACAĞI YER

 

Tesisin kurulacağı yer Ek-2’te belirtilmektedir. Tesisin yeri ile ilgili istekli tarafından yapılacak alternatif öneriler idarece dikkate alınabilecektir.

 

6. UYGULANACAK PROSES

 

6.1. Kullanılacak proses -0,5 mm brüt kömürlerin değerlendirilmesi, elde edilen ürünlerin     0,5-10 mm şist ile homojen bir şekilde karıştırılarak santral yakıtı elde edilmesi ve atık suyun temizlenmesini içerecektir. Tesis sürekli ve kapalı devre çalışacaktır. Ayrıca tesis lavvardaki diğer yıkama ünitelerinin çalışmalarını aksatmayacak şekilde dizayn edilecektir.  Buna göre proses ana hatları ile şöyledir;

 

 • -0,5 mm brüt  kömür içeren pülp bir boru hattı ile Ek-2’te belirtilen tesisin kurulacağı yere nakledilecektir.
 • Brüt kömür içerisindeki  0,25 mm boyutundan iri malzemeyi  ayırmak için ön  ayırma  ünitesi  kurulacaktır.
 • Ön ayırma ünitesinden elde edilecek iri malzeme (+0,25 mm boyutunda) susuzlandırılacaktır. Susuzlandırılmış ürün filtre kekini taşıyan banda dökülerek ürün silosuna nakledilecektir. Santrifüj suyu ön karıştırma tankına beslenecektir.
 • Ön ayırmada açığa çıkan sulu ince malzeme (-0,25 mm)  ön karıştırma tankına buradan tikinere beslenecektir. Ön karıştırma tankında ince malzemenin uygun flokülant ile partiküllerin floküle olması sağlanacaktır.
 • Tikiner alt çıkışı olan yoğun malzeme karıştırma tankına buradan filtre ünitesine pompalanacaktır. Burada susuzlandırılan ürün (filtre keki) bir bant vasıtasıyla siloya beslenecektir. Filtreden emilen ifrazat suyu ifrazat tankına buradan tekrar tikinere basılacaktır.
 • Tikiner üst akımından çıkacak arıtılmış su önce bir haznede toplanarak Ek-2’de gösterilen ve idarece temiz su deposu olarak kullanılan yere pompalanacaktır.
 • Bu tikinerdeki  suyun  lavvar tesislerine  pompalanması için 300 ton/saat kapasiteli ve en az 30 m. yüksekliğe basacak tulumba idarece gösterilecek yere kurulacaktır.

 

6.2.       Tesis ile ilgili istekli tarafından önerilecek alternatif akım şemaları da  idare tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde kabul edilecektir.

6.3.      0,5-10 mm şist ürün silosuna dökülecek şekilde dizayn edilecektir.

 

7. TESİS İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

 

Tesiste kullanılacak her türlü teçhizat, reaktif vb. her türlü ekipman ve malzeme radyoaktif ve zararlı maddeler içermeyecek ve yürürlülükteki iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olacaktır.

 

Tesiste kullanılacak makine-ekipman (boru, tulumba, bantlar, silo, filtre ünitesi, ön ayırma ünitesi, tikiner, flokülant besleme ünitesi, vs.) kullanılmamış yeni malzeme olacaktır.

 

7.1. Şlamın (-0,5 mm brüt kömür) Arıtma Tesisine Nakli

 

Yüklenici Ek-1 de belirtilen noktadan itibaren brüt kömür içeren pülpü 300 mm çapında  ve en az 8 mm et kalınlığında aşınmaya dayanıklı (ST 37) bir boru  ile arıtma tesisine nakledecektir.

7.2. Ön Ayırma Ünitesi

 

7.2.1. Elek analiz sonuçlarına göre ön ayırma ünitesinin kapasitesi tespit edilecek, taşmalara izin verilmeyecektir.

 

7.2.2. Bu ünitedeki verim %80’den az olmayacaktır.

 

7.2.3. Üniteden elde edilecek ürünün nem oranının maksimum %15 olması için uygun santrifüj kurutucu kullanılacaktır.

 

7.2.4. Santrifüj ve elek alt suyu tekrar tikinere beslenecektir.

 

7.3. Tikiner

 

- Tesiste kullanılacak tikiner çapı, yüksekliği, tipi vb. özellikleri işlem görecek katı madde miktarı, pülp yoğunluğu, besleme malı karakteristikleri vb. parametreler dikkate alınarak belirtilecektir. Tikinerin fazla yer kaplamaması için projede gerekli hassasiyet gösterilecektir.

 

-Tikiner imalatında kullanılacak malzeme aşınma ve sürtünmeye mukavim Hardox  400 veya buna eşdeğer malzemeden imal edilecektir. Malzeme kalınlığı minimum 12 mm olacaktır.

 

- Tikinerin kurulacağı alana dökülecek beton kalitesi oluşacak yükleri taşıyacak kapasitede olacaktır.

 

- Tikinerin işletme kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla merdiven ve yan korkuluklar yapılacaktır. Bunlar insan ve malzeme nakline ve de iş güvenliği yönetmeliğine uygun şekilde dizayn edilecektir.

 

7.4. Flokülant ve Flokülant Besleme Ünitesi

 

-Partiküllerin flokülasyonunu sağlamak üzere bir flokülasyon ünitesi tikinere yakın bir yere kurulacaktır.

 

-Kullanılacak flokülant ve dozajı ile ilgili olarak istenilen özellikte ürün eldesini sağlamak amacıyla  istekli lavvardan alacağı numuneler üzerinde gerekli testleri yapacak ve piyasada bulunma durumu, fiyatı vb. parametreler göz önüne alınarak en uygun flokülant, özellikleri, miktarı vb. parametreleri teklifinde belirtecektir. 

 

- Flokülantı  ön karıştırma tankına otomatik olarak besleyecek sistemler olacaktır.

- Flokülantı bozulmayacak şekilde stoklayabilecek uygun bir oda olacaktır.

 

7.5. Filtre Ünitesi

 

- Filtre tipi, optimum yüzey alanı, bez kalitesi, vakum pompası vb. her türlü özellik yüklenici tarafından tespit edilecek ve teklifte belirtilecektir. Ancak filtre bezi m2 si minimum 35 m3 hava geçirecek şekilde seçilecektir. Vakum pompası minimum 0,7 bar basınçta, kompresör basıncı 1,5 bar basınç oluşturacak şekilde seçilecektir.

- Filtre mekanik sistemi otomatik yağlama yapacaktır.

 

7.6.Bantlar

 

- Bantlar 24" genişliğinde ve lavvarda kullanılan bantlara uyumlu (makara, makara şasesi, vs.) olacaktır.

- Şist ve ürün bandı üzeri dış etkilerden korunmak amacıyla kapatılacaktır.

- Bant arızalarının giderilebilmesi için şist ve ürün bantları  malzeme ve insan nakline uygun platformlu ve korkuluklu olacaktır.

-Ürün bandı üzerine silo döküş noktasından önce maksimum 25 ton/h kapasitede elektronik bant kantarı kurulacak ve lavvardaki mevcut kantar sistemine entegre edilecektir.

- Kurulacak bant kantarı voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir.

-Bant tambur yataklarının glasörlükleri olacaktır.

-Bant ve diğer konstrüksiyonlarda kullanılan çelik konstrüksiyon ve demir malzemeler                        (köşebent, lama, U demiri, vs.) daha önce kullanılmamış olacaktır. Montajı takiben tüm çelik kostrüksiyon Şartnamenin 8.8.ci maddesindeki gibi yüzey temizliğinden sonra antikorozif astarı ile astarlanacak ve iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.

 

7.7. Silo

 

- Silo kapasitesi 100 ton olacaktır.

- Silo St 37 kalite 10 mm kalınlığında saçtan yapılacaktır.

- Silo iç yüzeyi ince partiküllerin  yapışmalarını önlemek için teflon ile kaplanacaktır.

-Silo karayolu vasıtalarının nakline uygun şekilde dizayn edilecektir. Silo çıkış ağzı yerden 4,5 metre yükseklikte olacaktır.

 

8. TESİSİN KURULACAĞI BİNALAR VE ÖZELLİKLERİ

 

Filtre tesisi iki katlı betonarme bina olacaktır. Filtre tamburu, kumanda paneli vb. teçhizat tamamen betonarme bina içerisine yerleştirilecektir.

 

8.1. Kurulacak tesisin temelleri yük ve zemin koşullarına uygun olacaktır.

 

8.2. Binanın taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon ve duvarlar cephe tuğlası (19x 9x 5) ile sıvasız ve derzli olacaktır.

 

8.3. Çatı örtüsü 1,2 mm trapez kesitli alüminyum alaşımı levha ile yapılacaktır. Çatı aralarından rüzgar, kuş vb. yabancı nesneler bina içerisine giremeyecektir.

 

8.4. Pencere ve kapılar kare ve dikdörtgen kesitli demir profilden ve DKP saçtan yapılacaktır.

 

8.5. Çatıda  12 nolu çinko levhadan 150 mm yağmur oluğu ve Ø100 mm PVC yağmur boruları kullanılacaktır.

 

8.6. Malzemelerin teknik özellikleri TSE standartlarına uygun olacaktır.

 

8.7. Binada kullanılan camlar 4 mm düz cam olacaktır.

 

8.8. Çelik konstrüksiyon  demir imalatlar yüzey temizliğinden sonra anti korozif astar ile astarlanacak ve iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.

 

8.9. Filtrasyon binasındaki filtre tamburu ve müştemilatına ait ağır malzemelerin bakım ve tamiratında kullanılmak üzere tavana caraskal bağlanacak düzenek (kreyn) kurulacaktır.

 

8.10. Zeminlerde kaçak, temizlik vs. nedenlerle oluşacak suların bir gideri olacaktır.

 

9. TESİS İÇİN GEREKLİ ENERJİ VE BASINÇLI HAVA

 

9.1.Tesiste kullanılacak olan 380 V ve 550 V elektrik; idarenin göstereceği noktadan itibaren firma tarafından tesise çekilecek olup bunun için gerekli kablolama, kanal, panolar vb. her türlü malzeme ve ekipman yüklenici tarafından temin edilecektir.

9.2. Elektrik tesisatında kullanılacak malzemeler nemli ve tozlu yerlerde kullanılacak özelliklerde olacaktır.

 

9.3. Tesis içi ve çevresi çalışma ortamına uygun şekilde  aydınlatılacaktır.

 

9.4. Tesiste sistem topraklaması, kompanzasyon ve termik manyetik kesicileri standartlara uygun olarak yapılacaktır. 

 

10. ATIK SU ARITMA (FİLTRASYON) TESİSİNDEN  ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN  ÖZELLİKLERİ  VE TESİS KURULMA SÜRESİ                              

 

10.1. Kurulacak atık su arıtma (filtrasyon) tesisi kapasitesi saatte 20 ton filtre keki üretecek şekilde olacaktır. Filtrasyon tesisindeki tüm üniteler bu kapasite göz önünde bulundurularak dizayn edilecektir.

 

10.2. Ön çökelme ürünü iri malzeme nem oranı maksimum % 15 olacaktır.

 

10.2. Filtre ürünü malzemenin nem oranı maksimum % 15 olacaktır.

 

10.3. Atık su arıtma (filtrasyon) tesisinde arıtılarak temiz su tikinerine pompalanacak arıtılmış su Tablo 2-‘de verilen parametrelere uygun olacaktır.

 

Tablo 2- Arıtılmış suda  olması gereken değerler

 

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 saatlik

KOMPOZİT NUMUNE

24 saatlik

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI)

mg/l

200

100

Askıda Katı madde miktarı (AKM)

mg/l

150

100

Yağ ve Gres

mg/l

20

10

Toplam siyanür (CN)

mg/l

 

0,5

Sıcaklık

ºC

35

30

PH

 

6-9

6-9

 

10.4. Tesisin kurulma süresi 150 takvim günüdür. Tesis süresinin teklifte belirtilen süreyi aşması halinde yüklenici günlük toplam proje bedelinin % 0,03 oranında ceza ödeyecektir.

 

11. TEKLİFTE BELİRTİLECEK HUSUSLAR

 

11.1.İstekli teklifinde  şartnamelerde belirtilen diğer hususlara ilave olarak ;

 

 • -0,5 mm brüt kömür numunesi analizlerinin sonuçları,
 • Flokülant seçimi ile ilgili yapılan deney sonuçları. Seçilen flokülant ile ilgili özellikler, dozaj miktarı vb. parametreler belirtilecektir.
 • Tesisin genel akım şeması. Bu akım şemasında her ünitenin kapasiteleri,katı/sıvı denge balansı, elde edilecek ürünlerin özellikleri, miktarları, kullanılacak makine-teçhizat ile ilgili özellikler verilecektir.
 • Tesiste kullanılacak tüm makine-teçhizatın listesi. Yüklenici bu listede her ekipman ile ilgili kapasite, karakteristik özellikleri, sayısını, kalite belgeleri ile birlikte sunacaktır.
 • Tesis akım şeması ölçekli olarak ünitelerin yerleri ile birlikte bir planda gösterilecektir. 
 • Tesisin toplam bedeli K.D.V. hariç  (EURO) olarak belirtilecektir.
 • Tesiste yapılacak iş programı. Kurulacak tesisteki inşaatların yapılması, teçhizatın montajı vb. her türlü işlerle ilgili bir termin programı verilecektir.
 • Tesisten elde edilecek ürünlerdeki nem oranları ve arıtılmış sudaki parametreler ve miktarları belirtilecektir.
 • Tesisin periyodik ve sürekli bakımları ile ilgili bilgiler istekli tarafından teklifte yazılı olarak belirtilecektir.

 

12. MONTAJ VE DENEME ÇALIŞMALARI

 

12.1. Tesisin deneme çalışmaları süresince idare adına ilgili Müessesenin başkanlığında bir komisyon görev