18 Kasım 2019, Pazartesi 13:56:19

Kozlu T.İ.M. -630 Kat Hazırlığı II. Kısım Galerileri ve -560 Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.


2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 


a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 


b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 


3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 250.-YTL. karşılığı satın alması zorunludur.


4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 14.03.2007 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 


5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:


a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine


b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir


6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 


7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.


8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü.


9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU İHALE KANUNU: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa.


İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 83 nolu telefondan alınabilir


İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK