Gelik İşletme Müdürlüğü Çay Ocağı ve Kantini


Gelik İşletme Müdürlüğü Çay Ocağı ve Kantini


Tamamlandı


2313807


Kapalı


2023-05-17


1-İSTEKLİ OLABİLECEK FİRMALAR: İhaleye YERLİ  istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satınalması zorunludur.

1-Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler, İhale dokümanını  100,00  TL karşılığı satın alacaktır.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH VE SAAT: 17.05.2023 tarih  çarşambaı günü saat 15.00'e kadar verilebilecektir. 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

Teklifler, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK 1. Kat,  1 no’lu Teklif Kabul Birimi’ne elden  teslim edilecektir.

Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta yoluyla gönderilen tekliflerin bu madde de belirtilen adrese, ihale (son teklif verme) saatine kadar ulaşması gerekmektedir. İhale saatine kadar ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada doğabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

6-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İstekliler tahmin edilen 3 yılllık kira bedeli 187.281,00 TL ’nin %.10 nispetinde 18.728,00 TL geçici teminat vereceklerdir.  Teminatın mektup olması durumunda, Geçici Teminat Mektubu süresiz olacaktır.

7-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günüdür.

8-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU YÖNETMELİK: Kurumumuz Taşınmazların İdaresine İlişkin  Yönetmeliğin 21. Maddesi “ Kapalı Teklif Usulü ”

  İhale detayına ait bilgilere 0372 259 47 78  no.lu telefondan ulaşılabilir.

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına WEB İlan İhale Sayfasından ulaşılabilir.

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

İLAN OLUNUR. 19.04.2023