20 Kalem Muhtelif Cins Yağ Temini


20 Kalem Muhtelif Cins Yağ Temini


Tamamlandı


2361037


Açık


2023-10-02


1-İSTEKLİ OLABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satınalması zorunludur.

1-Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK

2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22  Bahçelievler/Ankara. 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler, İhale dokümanını 250 TL karşılığı satın alacaktır.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH VE SAAT: 02.10.2023  tarih pazartesi günü saat 15.00'e kadar verilebilecektir. 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

Teklifler, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK 1. Kat,  1 no’lu Teklif Kabul Birimi’ne elden  teslim edilecektir.

Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta yoluyla gönderilen tekliflerin bu madde de belirtilen adrese, ihale (son teklif verme) saatine kadar ulaşması gerekmektedir. İhale saatine kadar ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada doğabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi için kısmi teklif verilemeyecektir Ayrıntılı bilgiye idari şartnamemizden ulaşılabilir.

7-İHALEDE FİYAT AVANTAJI : Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel  yağlar  ve  firma  üretiminde  bulunmayan  madeni  yağlar  hariç  diğer  tüm  madeni  yağ  kalemlerinde grupların (1. Grup, firma seri üretimindeki en az 16 kalem malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının ~% 90’ ını karşılayacaktır. 2. Grup, 17ve 18. kalemler) ayrı ayrı toplam  tutarı  en düşük fiyat esasına göre, bu  değerlendirmenin  dışında  kalan  madeni  yağlarda  ise  en  düşük  fiyat  esasına  göre  belirlenecektir.

 Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.

8-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde ise teminat mektubunun süresi, teklif geçerlilik süresine 30 gün ilave edilerek düzenlenecektir.

9-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az  120 takvim günüdür.

10-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU İHALE  KANUNU: 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3g maddesine dayanılarak çıkarılan Kurum Yönetmeliği 17. maddesinde yer alan “ Açık İhale Usulü ” ihale edilecektir.

İhale detayına ait bilgilere 0372 662 16  69   no.lu telefondan ulaşılabilir.

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına WEB İlan İhale Sayfasından ulaşılabilir.

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

İLAN OLUNUR.17.08.2023