x

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na bağlı bir müessese olarak faaliyette bulunan Ereğli Kömürleri İşletme Müessesesi (EKİ) 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla kaldırılarak yerine Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan (TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu oluşturulmuştur.

TTK’nın kuruluşu  96 sayılı KHK ’de yeniden düzenlenmiş ise de; 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile 96 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 233 sayılı KHK ’nin ekli listesinde yer alarak kuruluşu tamamlanmış olup, tescil ve ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.12.1983 tarih ve 912 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

TTK, 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilerek 11.12.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuz Ana Statüsü son olarak 5 Mart 2020 tarih 31059 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, güncellenen Ana Statünün 5. maddesinde, TTK’nın kurulmasındaki amacın devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek Yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak olduğu belirtilerek faaliyet konuları şöyle sıralanmıştır.

 1. a) Kurumun amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama, etüt, plan, proje ve programları yapmak, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 2. b) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.
 3. c) Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömür ürünleri ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türev ürünleri üretmek, ürettirmek, tüm tali maddeleri yapmak, üretmek, ürettirmek.

ç) 3241 sayılı Ereğli Şirketinden Alınan Liman, Demiryolu ve Madenlerle Kozlu ve Kilimli Demiryollarının İşletilmesi ve Havzadaki Deniz İşlerinin İnhisar Altına Alınması Hakkında Kanun ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile Etibank ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş olup mülga 6974 sayılı Kanunla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna intikal ettirilen taşkömürü madenlerini, sınai tesisleri, liman ve demiryollarını, ihdas edilmiş olan inhisarı işletmek, işlettirmek.

 1. d) Taşkömürü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türev ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak.
 2. e) İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek.
 3. f) İşletme faaliyetleri sonucunda çıkan yan ürün ve atıkları değerlendirmek.
 4. g) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili kara ve deniz dâhil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak.

 1. h) Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dâhil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak.

ı) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmek.

 1. i) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlerini yapmak.
 2. j) Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve ihtiyaç halinde artırmak.
 3. k) Yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak.
 4. l) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak.
 5. m) Müesseseler ve bağlı ortaklıların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımların, genel ekonomi ve madencilik, sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak.
 6. n) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve benzeri hakları tesis etmek.
 7. o) İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak.

ö) Aynı faaliyet alanında kurulu veya kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

 1. p) Uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını bölerek yeni ruhsat talep etmek ve bu ruhsatları ihale etmek.
 2. r) İmtiyaz sahası dâhilinde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan IV. Grup (b) bendi madenlerde bulunan metan gazını işletmek, işlettirmek.
 3. s) Faaliyetleri ile ilgili belge, sertifika ve lisansları almak ve/veya vermek.

ş) Ulusal ve uluslararası alanda kamuya ve özel sektöre her türlü eğitimleri vermek ve belgelendirmek, sertifika ve mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, sınav yapmak, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili hizmet alımı yapmak.

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık ve diğer birimleri eli ile yerine getirir.

 

WordPress PopUp Plugin